Krav til pileanlæg

- Ret skal være ret - naturligvis

I dag stilles der høje krav for at undgå udledning af spildevand til grundvandet eller til vandløb og søer.

Ifølge Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 501 skal kommunerne godkende spildevandsrensning i lukkede bassiner – derunder pile-
rensningsanlæg.

Alle anlæg skal tilsluttes bundfældningstank og pumpebrønd.

Afstandskravet til drikkevandsindvinding er 15 m.

Pilerensningsanlæg fra Ivar Haahr A/S opfylder naturligvis alle krav fra myndighederne – herunder de høje krav, som stilles til SOP-anlæg (Skærpet organisk rensning med phosforfjernelse).